Stanoviska výboru oddílu k TJ

 

Stanovisko k "vyjmutí členů TJ Bohemians ".  

Informace předsedům oddílů TJ Bohemian Praha o vyjmutí některých členů oddílů pozemního hokeje z evidence TJ.

1/proč vznikl spolek HC Bohemian Praha z.s.?

Jediným důvodem byla  možnost komunikace s MČ Praha 10 a MgHMPrahy ve snaze získat pozemky pro výstavbu vlastní sportovní plochy

2/Jsou členové spolku registrování na Českém svazu pozemního  hokeje?

Všichni  členové spolku HC Bohemian jsou  registrováni STK ČSPH  stále  pod TJ Bohemians Praha.Takto také startují v soutěžích.Název HC Bohemian je poze administravní označení sportu „hokejový klub“,podobně jako Mg Bohemian /moderní gymnastika/ IHC Bohemian-/lední hokej apod.

3/Byl  postup VTJ z května 2014 o „vyjmutí“ členů spolku HC Bohemian v souladu se stanovami TJ Bohemian.

Ve stanovách TJ není žádné ustanovení,které by VTJ  k takovému postupu  opravňovalo.Pojem „vyjmutí z evidence „není popsán v žádném legislativním

rozhodnutí PTU,ČUS,ČOV ani Ministerstva školství.Dopis paní Vokaté v tomto problému není možné chápat jako pokyn k takovému postupu.

4/Měl generální sekretář oprávnění ke vstupu do evidence ČUS a  členů spolku HC Bohemian Praha z.s.

Ze zákona neměl oprávnění.Přístup do evidence  je chráněn přístupovým heslem,které mají pouze určení profesionální pracovníci ČUS.

 

5/Byli členové TJ Bohemian Praha informováni o „vyjmutí z evidence“

Do dnešního dne nebyl žádný z členů TJ o vyjmutí z evidence  informován s výjimkou na vlastní žádost Věra lažánková.VTJ odmítl s předsedou oddílu dále komunikovat.Sekretář TJ sdělil  výboru PH,že sdělení předsedy oddílu budou považovány za spamovou komunikaci a jako takové budou odstraňovány.

Jde o zjevné překročení pravomoci sekretáře TJ.

6/Podal spolek HC v průběhu své existence žádost o grant.?

Nepodal.

7/Jaký měl být postup obou subjektů.

Vzhledem k tomu,že má „vyjmutí“ člena z evidence TJ stejný právní dopad jako   vyloučení člena ze spolku,nebo občanského sdružení,měl být zvolen postup v souladu se stanovami TJ a stanovami střešních organizací a zahájit jednání o úpravu vzájemných  vztahu.

7/Jaký by měl být další postup?

Revokovat usnesení VTJ o vyjmutí všech členů HC Bohemian z evidence TJ a

v souladu se stanovami projednat vzájemný vztah obou subjektů.

Rozhodujícím zájmem by mělo být udržet oddíl pozemního hokeje ve společenství TJ,umožnit jeho činnost oddílu v  celém rozsahu  a  respektovat snahu HC Bohemians v získání pozemků pro oddíl pozemního hokeje TJ Bohemians  Praha.

evidence".

                                            

 

 

  -1-Vyjádření k „Internímu auditu“  

  Interní audit je prvním  komplexní materiálem,který  posuzuje ekonomiku a řízení TJ v roce 2009 a je s výhradami  jednoznačně přínosem pro TJ.Cílem tohoto vyjádření je zabránit zvyšování Interních nájmů a vytvořit podmínky pro jejich snížení. 

3.Rozbor a posouzení personálního obsazení zaměstnanců TJ:a/ snížení  počtu zaměstnanců k 1.1.2010.Poznámka:snížení počtu zaměstnanců bylo navrženo výboru TJ již v roce 2005.opakovaně 2006 a 2007/Citace z jedné odpovědi VTJ výboru oddílu PH ze dne 15.3.2007:Návrh PH:1, 2, 3)  Audit řízení a náplně práce pracovníků TJ:            Výbor TJ se tímto námětem již zabýval v roce 2006. S ohledem na současný počet pracovníků TJ (25) a po předložení rozboru náplně jednotlivých pracovníků na střediscích a objektech TJ konstatoval, že nejsou důvody pro další rozbor či audit

. Výsledek tohoto vyjádření:ztráta v hospodaření TJ  za uplynulé období je cca 4 000 000 Kč- .

 5.Hospodaření s majetkem TJ:

IA  neřeší   dlouhodobě ztrátové hospodaření TJ,při zdrojích z pronájmů vlastního majetku v absolutní  výši  6 000 000 Kč, dalších zdrojů z  interních nájmů,dotací a grantů.                Každý právní subjekt musí hospodařit pouze ze zdroji,které má k dispozici a podle toho i upravit výdaje. K tomu je třeba znát  důvody tohoto stavu rozborem nákladů a příjmu jednotlivých středisek,včetně střediska sekretariát. a přijmout i potřebná opatření.Pro objektivní posouzení nákladů je třeba zpracovat tabulku příjmů za prodej majetku od roku 1996  a tabulku s výdaji na opravy,spoluúčast na grantech  a investicích. 

 Závěr:stále je velký prostor na snížení nákladovosti provozu středisek/personální,výdajové i příjmové a snížit tím tlak na zvyšování interních nájmů.Úkol:zpracovat  jaké  jsou hlavní příčiny dlouhodobého nevyrovnaného rozpočtu!Zásadně používat  zdroje Vinohradské Development pouze na spoluúčast grantů,dotací na opravy a investiční výstavbu.

7.-8.Pronájmy sportovních ploch.

Nesmí se ztratit hlavní cíl pro který jsme členi TJ-umožnit sportovní činnost členů TJ za přijatelných podmínek.Ceny externích nájmů musí být pružné a vyjadřovat zájem o jejich využití v daném čase a dnů,používat slevy pro okrajové časy,měsíce a pro dlouhodobé pronájmy .Vedoucí středisek musí být přímo zainteresování na vyrovnaném hospodaření střediska,hospodařit samostatně a vyrovnaně.Výsledkem by bylo  snížení vlastních nákladů a tím i interních nájmů daného střediska.V novém organizačním řádu chybí text  u bodu:vedoucí středisekInterní nájmy  mají obecně vyjadřovat spoluúčast na nákladech vlastního povozu sportovního zařízení a spoluúčast na přiměřených nákladech střediska sekretariát s přihlédnutím na poskytnuté granty na provoz.Vytvořit fond pro oddíly,které nemají vlastní sportovní plochy.                                                                  V žádném případě by neměla být cena IN  vázána na cenu investice do výstavby střediska,ani vycházet z externích nájmů.Vázaní  ceny IN na externí nájmy nevyjadřuje skutečnost,že sportujeme ve vlastních prostorách,kde jsme nebyli nuceni uhradit vstupní investice. Každý by měl být zainteresován na hospodaření objektů,včetně neproduktivních výdajů .Musí být přímá vazba mezi mzdovými prostředky pro správce středisek a  využitím objektu v okrajových denních časech.V objektu Hagibor by šlo např. halu dopoledne  využívat pro rehabilitačního cvičení ve spolupráci  se stávajícím rehabilitačním střediskem. Spojit řízení středisek Hagibor a Slovenská.Ve všech střediscích by měl být absolutní zákaz kouření.

Závěr:Doplnit článek organizačního řádu , projednat možnost spojení   řízení středisek  Hagibor a Slovenská:Ve středisku sekretariát -:je  stále prostor pro snížení provozních výdajů/na př..je zde větší počet telefonních linek než zaměstnanců,stanovit výdajové limity pro provoz,provádět obsluhu www stránek vlastním pracovníkem ,snížit výdaje na auto a další neproduktivní výdaje/Při srovnání s jinými stejně velkými TJ není  zavedená funkce ekonomického ředitele a generálního sekretáře,ale obě funkce jsou spojené.První krokem  by  proto mělo být snížení   pracovního úvazku jedné z funkce, s cílem konečného řešení v  roce 2012 

     Úsporou výdajů snížit tlak na zvyšování interních nájmů      

  b/Slovenská.-venkovní prostor.Plynová kotelna,včetně agregátu na nafukovací halu pracuje zcela automaticky s dálkovým dohledem.Je zde prostor pro spojení řízení středisek Hagibor a Slovenská.Zájem o využití nafukovací haly je vzhledem   k nájmu 800 Kč  pouze v pozdních odpoledních a večerních hodinách.Využití o sobotách, nedělích  a dopoledních hodinách  je minimální. Stav  venkovní plochy je blízko havarijnímu stavu.Řešením by byl grant na obnovu plochy.Cena za  montáž, demontáž a uskladnění haly jsou neúměrně vysoké.Závěr:spojením řízení středisek Slovenská a Hagibor spolu s pružnou cenovou politikou pronájmů a splnění výše uvedených úsporných opatření je  možné dosáhnou snížení provozních výdajů i zvýšení příjmů .Zpracovat % využití haly a nafukovací haly ve srovnání s maximálními časy pro využití 

c/Podolí.. Do objektu bylo dle tabulek pro VH  investováno  5   700 000 Kč .Dle IA je využití pro pronájem sportovních ploch minimální.Cenová politika na pronájem  haly Podolí není pružně nastavená na pokles poptávky.

Závěr

 zpružnit cenu pronájmů sportovního zařízení,zejména haly v sobotu a v neděli a tím dosáhnou zvýšení příjmů střediska Podolí.Srovnat náklady a příjmy střediska.

.

d/Tenisový areál Hagibor:V roce 2008 byly interní nájmy 457 000 Kč,v roce 2009 300 000 Kč.Dochází k omezení činnosti oddílu 

ávěr:je zde prostor pro jiný systém vlastnictví s cílem snížit zatížení pro TJ .Podmínkou je zájem členů oddílu.                                                 

11.Ekonomika TJ.Přehled výdajů a příjmů podle podkladů po Valné hromady:

rok

Mzdy Kč /tisíce/Početprac.Prům.MzdaInt.nájmyExt.nájmy sp.plochNebytové nájmy.Ost.výdajeProdej majetku
20055938.281371517912047466215161000
20065886 271469019362190440211252500
20076447 271596921192220392013262500
20086821 271739620002570398013362500
20095817 241560520722650366911703582
20105817  19502400342111703582

 Přes prudké  zvyšování interních nájmů klesá jejich příjem .Znamená to,že i prudce klesá využití sportovních ploch vlastními členy  a TJ poskytuje čím dál více sportovních ploch  pro externí zájemce. Potlačuje se tak náplň hlavní činnosti TJ:umožnit sportování svých členů za přiměřených podmínek.Pro neúměrné ceny externích nájmů zůstávají sportovní prostory v okrajových časech  nevyužité

Závěr:zpracovat měsíční % využití externích a interních nájmů sportovních ploch.Vycházet  s nájmů od 08.00-22.00 hod.  Opatření výboru TJ pro snížení schodku  rozpočtu TJ v roce 2009  :a/snížení mzdových prostředků TJ po rok 2009  o 1 000 000 Kč.b/snížení počtu zaměstnanců o 3  zaměstnance k 1.1.2010 s další úsporou 800 000 Kč/dva zaměstnanci na 50% úvazku/c/využít 200 000 Kč z těchto úspor  na stimulaci pro pracovníky,přebírající agendu za odcházející zaměst.V roce 2010 by měla být celková úspora 1 600 000 proti roku 2008.

ZÁVĚR:Finanční situace TJ se nezměnila a tak není a nebyl důvod k opětnému navýšení  mzdových  prostředků na původní úroveň před rok 2009

d/průměrné mzdy:mzdový průměr TJ je ovlivněn počtem  zaměstnanců se zařazením na funkci vrátní,úklid /11/ s nízkou základní mzdou.Nelze srovnávat mzdový vývoj s pracovníky  MŠTM.především pro nesrovnatelnou úroveň potřebného vzdělání/počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v oblasti školství/

Závěr:

vždy vázat růst mzdových nákladů na provozní úspory a růst příjmů.Porovnávání s MŠTM je vzhledem k úrovni vzdělání pracovníků  MŠTM a TJ  nepoužitelné a zkresluje záměrně mzdové tabulky.

 Přechodem  na stanovení interních nájmů odvozených z externích nájmů,spolu s jejich navýšením proti roku 2000 o 100 % , postihlo především sporty,které využívají haly.Zvýšení sazby Interních nájmů z 20% na 65%,zvýšení základní  sazby ze které se vypočítává IN o  100% od roku 2000  mělo přímý dopad  především na  kolektivní sporty -oddíl házené,basketbalu ,gymnastiky a pozemního hokeje.

Závěr:

Důsledkem je absence mládeže v kolektivních sportech,nebo limity vlastní činnosti a  rozvoje,především dětí.    -přehodnotit systém  pro stanovení IN,zpružnit personální politiku , najít důvody vysokých  provozních nákladů středisek a tím snížit tlak na zvyšování interních nájmů,prověřit zadávání stavebních zakázek z hlediska efektivnosti nákladů a kvality provedené práce a průhledného výběrového řízení /.fima Stavba s účastí Houšky,současného hospodáře TJ/. 

11.Sportovní oddíly a vzájemný vztah s TJ.Oddíly jsou ve své činnosti samostatné.Vztah s účtárnou,pokladnou,správou majetku,vedoucím střediska Hagibor je bez připomínek.Nedostatkem je malá informovanost oddílů,které nemají zastoupení ve výboru TJ, na stránkách TJ.

Závěr:

Oddíly,které nemají zastoupení ve VTJ nejsou aktuelně informování o činnosti a záměrech TJ. Informace pro předsedána www stránkách TJ  jsou zastaralé a nevypovídají nic o činnosti VTJ.

 12.Oblast výstavby:

1/Konstatování,že „teprve Vinohradská development je tím pravým investorem,který výstavbu bere vážně“ znamená,že ostatní investoři byli vybráni špatně.To však  konstatovali i  bývalí členové VTJ p.Trubka,Hybš,Hakl  a Veverka,kteří byli zásadně proti měkkým smlouvám s těmito  investory a navrhovali uzavřít smlouvu se solventnějším zájemcem. 

 2.Od roku 2005 byli členové TJ nepravdivě informováni o průběhu výstavby.Příklad:Na rozšířeném výboru v 11/2005 byly účastníci informováni,:a/ byl podán na MČ Praha 10 návrh na změnu Územního plánuB/ projektant předal veškeré podklady pro žádost o změnu Up a UR,včetně projektu sportovních staveb.Valná hromada 2006 :K podanému návrhu na změnu územního rozhodnutí bylo stavebním úřadem uloženo dopracovat zprávu EIA.Přes všechny problémy je reálné vydání stavebního povolení na I.etapu výstavby Hagibor/sportovní stavby/ na podzim roku 2006

Jaká je skutečnost:1/Na městskou část Prahy 10 nepodala TJ a VD  v souvislosti s výstavbou areálu Hagibor do října 2007 žádnou žádost na změnu Územního plánu ani změnu územního rozhodnutí/změna územního rozhodnutí na rozšíření haly Hagibor neměla žádnou souvislost s výstavbou sportovních ploch

/2/tím  nemohla a ani nebyla  podána  žádost na projednávání EIA/nebylo důvod

/3/nikdy nemohlo být vydáno stavební povolení bez změny územního plánu a bez nového územního rozhodnutí.

4/informace pro Valnou hromadu byla nepravdivá                                                                   

5/teprve v prosinci 2007 byly podány dva podněty na změnu územního plánu.Jeden podnět podala TJ a Vinohradská Development /není ověřeno/ druhy podnět  zpracovala a podala MČ Prahy 10                Rada MČ Praha 10  svým usnesením č.967 z 12.12.2007 vyjádřila s návrhem  TJ a VD  nesouhlas z těchto důvodů: 

                                                                                                                   1/předložená změna územního plánu zrušila  v celé ploše funkci SP/sportovní plochy/,což městská část Prahy 10 považuje za nežádoucí výrazné omezení tradičních ploch pro sport na Hagiboru../změna charakteru využití na „smíšenou výstavbu vytváří první krok k přeměně území po  komerční výstavbu/

 2/návrh TJ a VD  nebyl s MČ Praha projednán3

/návrh zvyšoval míru využití komerčních pozemků o 100% ze 15O OOO m2 podlahových ploch na 300 000 m2,což je pro MČ nepřijatelné4/MČ Praha 10 podala na pozemky Hagibor vlastní návrh změny Up,jehož součástí byl i návrh na změnu využití pozemků tenisových kurtů ze sportovních ploch na plochy se smíšenou výstavbou5/Návrhy TJ a MČ Praha 10 byly postoupeny na magistrát HMP .6/návrh MČ  Prahy 10 byl pod číslem 2420 Radou HMP dne 8.10.2009 navržen do I.vlny celopražských významných staveb a určen ke schválení  na schůzi Zastupitelů HMP dne 22.10.20097/Rada HMP na své schůzi 13.10.2009 rozhodla o přeřazení návrhu č. 2420 do stavu“přerušení řízení“ a takto doporučený návrh byl na schůzi ZHMP 22.10.2009 skutečně přeřazen  do „stavu přerušení „.V komentáři radního  Langmajera na zasedání  ZMHMP bylo důvodem k přerušení řízení nesoulad mezi předkladatelem/MČ PRAHY 10/ a majitelem pozemků a investorem což je TJ Bohemians a VD / zcela naplňuje podání na změnu UP  TJ a VD./                 Důsledkem tohoto kroku je,že návrh na změnu Up č.2420 byl přeřazen  zpět do vlny 08 s termínem schválení 2013-5 se všemi důsledky pro hospodaření TJ –čerpání prostředků  učených pro investiční výstavbu

Závěr:Podáný návrh  na změnu Up  TJ a VD /není ověřeno kdo byl autorem/ pod č. 967 byl podán v rozporu se zájmy TJ.Je důvodný závěr,že byl i příčinou přerušení jednání  změny Up č.2420 .Do dnešního dne nebyl tento postup věrohodně vysvětlen se všemi závěry,které musí být z tohoto postupu vyvozeny.Na  RVTJ  slíbil p.Šach,že zjistí kdo tento návrh podal a za TJ  podepsal.Je důvodné podezření,že mohl být spáchán trestný čin podvodu,nebo porušení zákona.Je v zájmu TJ maximálně urychlit výstavbu Hagiboru .    

12.Pracovní skupina PH byla vytvořena a doporučena VTJ  s cílem na základě neformálních jednání zjistit příčiny pomalého postupu výstavby a možnosti jejího urychlení.Výsledek:byly zjištěny:

1/okolnosti podání dvou žádostí o změnu Up

2/možnost řešení nové trasy výdechů metra na sportovních plochách

3/možnost podání změny územního rozhodnutí ,které by rušilo výstavbu Velké haly a následnou podmíněnost II.vestibulu metra

4/možnost podání žádosti o vyjádření odboru územního plánování MČ Prahy 10 k bodu 3

/5/možnosti využití již vypracovaných studií,projektových prací a vyjádření ke změně UR.             

6/možnost vypracování harmonogramu dalšího postupu výstavby Hagibor                                                                                                                                                                     -

-Závěr

:prošetřit veškeré okolnosti podání žádosti o Změnu územního planu s vyvozením závěrů pokud se prokáže postup,který byl v rozporu se zájmy TJ. Zaslat  na MČ Praha 10 informaci o záměru podání žádosti o změnu územního rozhodnutí ,které by vypustilo stavbu velké haly a tím i zrušilo podmíněnost II.vestibulu metra. Tím by se projekt výstavby na sportovních plochách mohl znovu rozběhnout,bez vazby na Změnu územního plánu.ZRACOVAT NOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY                                                          

13.Výpočetní technika.

Na stránkách TJ jsou  zprávy ze stejných oddílů a minimum  aktuelních zpráv  o činnosti TJ.Obsluhu stránek by měl dělat profesionální zaměstnanec TJ. 14.Ochranná známka.Předání loga a názvu bylo jednoznačnou chybou.Členové TJ ve zdrcují většině  vyjadřují  zásadní podporu TJ subjektu Bohemians 1905 , pokračovatele tradic fotbalu v Bohemians Praha.Výbor TJ by měl tuto sKutečnost znovu deklarovat. Celkový závěr:Vyjádření k Internímu auditu by mělo být podkladem a  impulsem  pro další opatření.Výsledkem by mohlo být  možné snížení interních nájmů v roce 2011.,zastavení  čerpání prostředků určených k investiční výstavbě a spoluúčasti na realizaci dotací a grantů.Podmínkou by bylo zastavení čerpání těchto prostředků na  zajištění provozu TJ a naplnění mzdových fondů. Cílem tohoto materiálu není hledat jeho nedostatky,nebo chyby,ale impulsy k splnění hlavního zadání. SNÍŽIT INTERNÍ NÁJMY PRO VŠECHNY ČLENY TJ BOHEMIANS V ROCE 2011 

Veverka Ferdinand                                                              Praha 24.7.2010Předseda oddílu PH 

 

 

 

   

 

Interní audit provedenáý dle zadání Valné hromady.

 

Interní audit v TJ Bohemians Praha OBSAH 

obsah kapitoly

strana č.
M ÚVOD1
21 Dodržování rozhodnutí výboru TJ2
3/ Rozbor a posouzení personálního obsazení zaměstnanců TJ3
4/ Oblast mzdové politiky TJ5
5/ Hospodaření s majetkem jednoty, tj. údržba a obnova tělovýchovných zařízení6
6/ Hospodaření v oblasti energií8
71 Pronájmy externím nájemcům, včetně sazeb nájmů9
8/ Technický provoz jednotlivých objektů TJ10
9/ Ekonomika TJ11
9a/ systém vnitřního účetnictví jednotlivých středisek a oddílů11
9b) vztahy a plnění úkolů vůči vnějším ekonomickým orgánům12
9c) přehled současných interních nájmů12
1 0/ Přehled dotací13
1 1/ Sportovní oddíly a vzájemný vztah s TJ, členská základna14
1 21 Oblast výstavby TJ16
13/ Výpočetní technika, internetové stránky TJ21
14/ Problematika ochranné známky TJ22
15/ Právní zastupování TJ27
16/ Spolupráce s orgány tělovýchovy29
17/ Spolupráce s Městskou částí Praha 1030
18/ Závěr - návrhy opatření vyplývající z auditu30

Praha listopad 2009

1/ UVOĎInterní audit vTJ Bohemians Praha, uložený výboru TJ usnesením valné hromady dne 16. 4. 2009 si určil za hlavni cíl zhodnotit systém technické a hospodářské činnosti jednoty za účelem pomoci tělovýchovné jednotě k efektivnějším výsledkům a zjistit potřeby výše interních nájmů v roce 2010.Zpracovaný interní audit, na základě provedených analýz, hodnotí dosavadní činnost a předkládá doporučení pro jednotlivé oblasti činnosti jednoty.Audit prováděla výborem zvolená pracovní skupina bez účasti zainteresovaných (profesionálních) pracovníků TJ Bohemians Praha. Při všech provedených kontrolách a při vlastní činnosti pracovní komise měli její členové volný přístup ke všem dokladům a dokumentům TJ, z nichž jsou některé zapracovány v tomto materiálu.

.Pracovní skupina interního auditu se zaměřila zejména na:

·dodržování opatření a rozhodnutí výboru TJ,

·rozbor a posouzení personálního obsazení zaměstnanců TJ, zejména v
oblasti administrativy,· 

oblast mzdové politiky TJ,

hospodaření s majetkem TJ,

údržba a obnova tělovýchovných zařízení,

·hospodaření v oblasti energií a možných úspor,

·oblast   pronájmů   externím   nájemcům,   včetně   posouzení   sazeb   nájmů,
technický provoz jednotlivých objektů TJ,

·ekonomickou oblast, zvláště na 

a) systém vnitřního účetnictví jednotlivých středisek a oddílů,

b) vztahy k vnějším ekonomickým subjektům,

c) přehled současných interních nájmů,
-vývoj dotací do TJ, 

·sportovní oddíly a vzájemný vztah s TJ, členská základna

·oblast výstavby TJ, jak ve vztahu k partnerovi TJ - Vinohradská Development
a.s, tak k otázkám státních investičních dotací,

· výpočetní techniku a internetové stránky TJ,

· problematiku ochranné známky TJ

·právní ochranu a zastupování TJ

·spolupráci s orgány tělovýchovy,

·spolupráci s Městskou částí Praha 10

                                                                      -4-

Pracovní skupina výboru TJ již v průběhu října 2009 posuzovala obsazenost pracovišť na jednotlivých objektech i v oblasti administrativy.Na základě podrobného rozboru rozhodl výbor na jednání 5.11. 2009 takto:

a)  jak z důvodů bezpečnosti, základních hygienických potřeb, tak i ve vztahu
k provozu a nutné údržbě,ponechat stav zaměstnanců na objektech v současném rozsahu

b)      snížit počet administrativních (THP) pracovníků jednoty s následujícím opatřením:1/Od 1. ledna 2010 neuzavíraťnové pracovní smlouvy s dosavadními pracovníky - důchodci:DAVÍDKOVÁ EVA, HONZÍKOVA HANA, PECHOVÁ INGEBORG, RÚTA KAREL 21      Přesun dosavadní pracovní náplně uvedených pracovníků: 

dosavadní náplň

evezme jmenovitě
kompletní práce sekretariátu TJ (po p. Davídkové)VALENOVA LUDMILA
pošta (příjem, odesílání)VALENOVÁ LUDMILA
propagační předměty (po p. Honzíkové)VALENOVA LUDMILA
účetní agenda (po p. Pechové)ŽEBRÁKOVA VLASTA
pokladna (po p. Honzíkové)ŽEBRÁKOVA VLASTA
matrika (po p. Honzíkové)ŠACH RICHARD
grantová agenda (po p. Rutovi)ŠACH RICHARD
agenda provozu TJ (po p. Rutovi)SEIDL VOJTECH
ostatní úkoly (po uvolněných osobách)operativně sekretariát TJ

 

4/ Oblast mzdové politiky TJ.

Kontrolou a porovnáním PSA zjistila, že průměrná mzda zaměstnanců jednoty je citelně jak pod celostátním průměrem, tak i průměrnou mzdou v obdobných oborech.Z „Přehledu průměrných mezd a mzdových nákladů v období 1996 - 2008" (viz graf níže) včetně předpokladu 2009 je zřejmé:

· Snižování celkových mzdových nákladů v období 1996 - 2001, tj. postupná
personální minimalizace

· Mírný růst celkových mzdových nákladů v období 2002 - 2008, ne však
v souladu s průměrnou mzdou v ČR

·V roce 2009 předpokládané zásadní snížení meziročních celkových
mzdových nákladů o 1 000 004,-Kč·

V dalším období doporučuje PSA udržet současný objem celkových
mzdových nákladů, případný mírný nárůst v objemu procentního nárůstu
spotřebitelských cen(inflace), této problematice věnovat každoročně
zvýšenou pozornost při projednávání rozpočtu TJ

Mzdové náklady a průměrná mzda v TJ

25000 i 

3/ Se všemi dotčenými pracovníky byly uvedené úpravy projednány ihned,následně po rozhodnutí výboru TJ.

41 Uvedené úpravy (navýšení pracovní náplně) předpokládají mzdové úpravy upracovníků, přejímající do své původní náplně další pracovní úkoly. Návrhpředpokládá navýšení základní mzdy cca o 10%.Roční mzdové náklady uvedených (uvolněných) pracovníků, včetně odvodů činí801.000,- Kč, ve vztahu ke mzdov

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo